#KUNSTNERAKSJONEN

- en nasjonal aksjon for kunstens fremtid.
Ikke benytt deg av kunst og kultur tirsdag 19.11.2013! 
Kunst dekkes til i hele landet!

  • Aksjon foran Stortinget TIRSDAG 19.11 klokken 11.00-14.00.

Les mer …

Endring i forskrift til merverdiavgiftsloven

En endring i merverdiavgiftsloven ble fastsatt av Finansdepartementet 9. mars 2017, med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift  § 1-3 annet ledd bokstav b.

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-3-2 første ledd skal lyde:

(1) Med kunstverk menes originale

a) malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker

b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.

c) skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale

d) billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst

e) kunstneriske fotografier.

§ 1-3-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14