Kunstnerøkonomien utfordres i årets statsbudsjett

Norske Billedkunstnere har lenge jobbet for å få på plass en bedring av kunstnerøkonomien generelt og utstillingsøkonomien spesielt. Årets budsjettforslag imøtekommer ingen av våre fremsatte forslag. Det er tydelig at regjeringen nå satser tungt på næring og entreprenørskap. At kulturdepartementet i 2017 vil gi midler direkte til Innovasjon Norge er oppsiktsvekkende, da disse tradisjonelt mottar sine midler fra andre departement. Satsingen på det foreslåtte Kreativt Norge støtter også opp under entreprenørtanken i kulturnæringene. NBK er positive til alle satsinger som kan bidra til å styrke kunstnerøkonomien, men mener det er synd om nyetableringer går på bekostning av allerede velfungerende og solide ordninger.

Vi mener at de fremlagte forslag i stor grad bidrar til å styrke næringene omkring kunstproduksjonen, men ikke selve produksjonsleddet, som er kunstnerne selv, sier daglig leder i NBK Mari Aarre.

– Det er særlig skuffende at den påbegynte treårige lønnsreformen for arbeidsstipend ikke ble videreført, men stopper opp etter kun ett år. Lønnsreformen har bred støtte i Stortinget, og det er derfor overraskende at regjeringen ikke prioriterer en videreføring. Dette blir en viktig sak for NBK å kjempe for i budsjettforhandlingene.

NBK registrerer at midlene i Norsk Kulturfond fryses, noe som vil føre til mindre aktivitet og utvikling i det frie feltet. Dette er et negativt signal til det norske kunstlivet, både institusjoner, kunstnerne og i siste instans for publikum.

NBK er også skuffet over at UKS´ foreslåtte kunstnerassistentordning ikke blir iverksatt. Kunstnerassistentordningen vil kunne bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, føre til økt profesjonalisering og produksjonsmuligheter, samt bidra til å styrke inntektsmulighetene for begge parter. NBK erfarer at det er stor støtte for forslaget i Stortinget, og håper at også denne vil tas med i endelig Statsbudsjett.

NBK er imidlertid glade over økningen til OCA og Norwegian Arts Abroad, og anerkjennelsen av internasjonal kunstsatsing. UDs kulturmidler ble kuttet med 20 millioner i 2014, og dette har fått store negative konsekvenser for norsk kunsteksport. 

Mari.jpg

Daglig leder Mari Aarre 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14