Om bokføringsloven

Siden 1. januar 2006 har alle bokføringspliktige (årsregnskapspliktige, næringsoppgavepliktige eller avgiftsoppgavepliktige) måttet følge reglene i ny bokføringslov med forskrifter. Bokføringsloven omhandler regler for bokføring, spesifikasjon dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringsreglene omfatter alle bokføringspliktige, fra de største børsnoterte selskaper til de minste enkeltmannsforetak, jf. § 2. De aller minste foretakene har blitt tilgodesett med enkelte unntak, noe som antas å omfatte de fleste billedkunstnere.

Les mer …

Kulturloven

Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (Kulturloven) 2007

Les mer …

Avtale om bibliotekvederlag

Bibliotekvederlaget fastsettes gjennom en avtale mellom Staten og opphavsmannsorganisasjoner som berøres av loven. Vederlaget er et resultat av forhandlinger mellom rettighetshaverne og staten ved Kultur- og kirkedepartementet, og legges fram for Stortinget til endelig godkjenning og bevilgning. Kalkulering av vederlaget skjer på basis av statistikk som tar utgangspunkt i antall verk (utlånsenheter) og utarbeides av bibliotekene.

Fordelingen av vederlaget avtales mellom organisasjonene.

Bibliotekvederlagsloven

Lov om bibliotekvederlag 1987

Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Ordningen er ment å stimulere til økt produksjon av bøker med mere. Vederlaget ytes kollektivt, og utbetales til slike fond som forvaltes av de aktuelle opphavsmannsorganisasjoner.

Les mer …

Følgerett (Droit de suite)

Følgerett Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag.

Les mer …

Avtale om visningsvederlag

Vederlaget fastsettes gjennom en avtale mellom Staten på den ene side og Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer og Sàmi Daiddacehpiid Searvi på den andre siden.

Avtalen inngås vanligvis for 4 år av gangen og omfatter vederlagsberegning og fordeling av vederlaget. Det er inngått en voldgiftsavtale (privat rettergang) mellom kunstnerorganisasjonene som regulerer fordelingen. Gis som vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Lov om visningsvederlag

Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v. (Visningsvederlaget) 1993

Les mer …

Åndsverkloven

Lov om opphavsrett til åndsverk med videre (Åndsverkloven) 1961

Les mer …

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14