Styret 2017-2019

Magne Rudjord
Kenneth Varpe
Sissel Lillebostad
Hege Nyborg
Kristin Lindberg

Varamedlemmer
Esther Maria Bjørneboe
Elin Melberg
Ketil Nergaard

Vedtekter

 •  § 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond.
 •  § 2. Fondets grunnkapital er på NOK 100.000,-.
 •  § 3. Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske billedkunstnere, på følgende områder:
 1. a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i åndsverkloven
 2. b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie
 3. c) annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet.
 •  § 4.
 • Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer.
 • Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på hvert annet landsmøte. Det år det velges tre styremedlemmer, velges samtidig tre varamedlemmer, som velges for en periode på 4 år.
 • Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret.
 • Fondsstyret velger selv leder og nestleder for en funksjonstid på ett år.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkl. leder og nestleder er til stede.
 • Det føres referat fra styrets møter. Referatet sendes NBK.
 • Styremøter innkalles av leder eller etter ønske fra minst to av styremedlemmene. Møteinnkallelsene sendes NBK til orientering.
 • Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av fondets midler.
 • Styret utarbeider budsjett. Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til orientering.
 • NBK er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap.
 • Retningslinjene for forvaltningen og fordelingen av fondets midler fastsettes av NBKs landsmøte, etter forutgående innstilling fra fondsstyret. Retningslinjene trer i kraft etter godkjenning fra Kulturdepartementet.
 •  § 5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner.
 •  § 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde i henhold til vedtekter og retningslinjer. Den videre fordeling av stipend og prosjektstøtte til enkeltkunstnere foretas av NBKs Stipendkomité.
 •  § 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mai hvert år oversendes NBK og Kulturdepartementet.
 • § 8. Landsmøtet i NBK kan med 2/3 flertall vedta endringer i fondets vedtekter. Vedtektsendringene skal godkjennes av Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet. 

 

Retningslinjer for forvaltningen av Billedkunstnernes Vederlagsfond

 1. Forvaltning av fondets midler

1.1 Fondets midler skal plasseres forsvarlig, med god sikkerhet og god forrentning. Det skal likevel tas hensyn til at midlene skal være tilgjengelig for årets drift og en del midler skal være avsatt slik at de er tilgjengelige ved inntektssvikt i enkelte år.

1.2 Dersom en del av fondsmidlene avsettes på lengre sikt, til sikkerhet eller for senere års bruk, bør disse søkes plassert til særlig høy rente eller avkastning i bank eller verdipapirer eller med garanti fra finansinstitusjon. Det skal her også tas hensyn til sikkerheten.

1.3 Fondsmidler kan også i spesielle tilfelle plasseres i aksjer eller eierandeler i fast eiendom, selskap eller prosjekter som tjener billedkunstnernes interesser. Prosjektet bør være godkjent av eller ha støtte fra NBK. I disse tilfelle kan midlene plasseres til lavere rente eller lavere krav til sikkerhet.

 1. Bruk av fondsmidlene

2.1 Fondsstyret avsetter midler til følgende tre områder, og fastsetter for hvert år størrelsen av det beløp som skal anvendes for hvert område:

 1. a) stipend, prosjektstøtte, kriselån eller lignende midler til enkelt kunstnere
 2. b) Tilskudd til drift av NBK, herunder støtte til NBKs grunnorganisasjoner
 3. c) Administrasjonsutgifter.

Ved avsetningene skal det tas hensyn til at det skal være midler til disposisjon også for støtte til andre tiltak til beste for norske billedkunstnere etter søknad direkte til fondsstyret.

2.2 Tilskudd til drift av NBK fastsettes av fondsstyret på bakgrunn av budsjettforslag eller endelig budsjett. Fondet kan i driftsåret gi tilleggsbevilgninger til NBK dersom spesielle grunner tilsier det.

2.3 Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend og prosjektstøtte som administreres og tildeles gjennom NBKs stipendkomite. Stipend og prosjektstøtte skal kunne søkes av alle billedkunstnere uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Et større stipend skal bære Rune Brynestads navn. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene.

Fondsstyret utarbeider egne retningslinjer for prosjektstøtte og kriselån.

2.4 Administrasjonsutgifter.

Styret fastsetter styrets honorar.

Fondsstyret avsetter årlig midler til betaling for regnskaps- og sekretariattjenester. NBK fakturerer beløpet ved årets slutt. Midlene inkluderes ikke i det årlige driftstilskuddet til NBK.

2.5 Fondsmidler til andre tiltak til beste for norske billedkunstnere fordeles av fondsstyret på grunnlag av søknader. Midlene skal anvendes til tiltak som bedrer kunstnernes kår, anseelse i samfunnet eller er investeringer i fremtidige inntektsmuligheter. Tiltakene bør være tverrfaglige og landsomfattende. Støtte kan bare søkes av grunnorganisasjoner.

Det gis ikke støtte til tradisjonell formidling gjennom utstillinger og lignende eller til tiltak eller prosjekt hvor offentlig støtte er den naturlige form. Dette innebærer at det ikke kan søkes supplerende støtte til tiltak som delvis er offentlig støttet, med mindre den offentlige støtte er saklig avgrenset og tilleggsstøtten gjelder selvstendige områder hvor de ovenstående forutsetninger er tilfredsstilt.

(Vedtatt på NBFO landsmøte 1984, og revidert 1986, 1988, 1995 og 2017). 

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14