NBKs prinsipprogram

Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og Unge Kunstneres Samfund (UKS). NBK er organisert som en forening, bygget på demokratiske prinsipper og uten selvstendig økonomisk formål. Målene i formålsparagrafen skal sikres gjennom lover og forskrifter, bindende avtaler med staten og offentlige myndigheter. Organisasjonen skal bedrive holdningsskapende arbeid og være politisk aktiv.

NBK bygger på hovedprinsippene:

 • Rett til fri kunst
 • Rett til ytringsfrihet
 • Rett til beskyttelse av åndsverk

Faglige prinsipper bygger på:

 • Rett til å skape kunst på fritt grunnlag i enhver form og i ethvert uttrykk
 • Kunstens egenverdi og kunstnernes autonome, frie stilling i samfunnet
 • Verdien av å skape, formidle, bevare og dokumentere et mangfold av kunst over hele landet
 • Definisjonsmakt over eget fagfelt
 • Fagfellevurdering ved tildeling av stipend og støtte
 • Å tilstrebe en aldersmessig, kjønnsmessig, etnisk, faglig og geografisk bredde i alle utvalg, komiteer, tillitsverv, råd og organ NBK oppnevner og/eller innstiller til
 • Representasjon av kunstfaglig kompetanse i alle beslutningsprosesser hvor kunstfaglig skjønn utøves
 • At allmennutdannelsen fordrer kvalitet i kunstfag og fagkompetanse i grunnskolen og videregående opplæring
 • Gunstige arbeidsforhold for kunstnerisk virksomhet

Økonomiske prinsipper bygger på:

 • Økt bruk av kunst
 • Vederlag for bruken av de skapende kunstneres arbeider og honorar for skapende arbeid
 • Kilder til frie søkbare midler for kunstproduksjon
 • Kollektive avtaler, der individuelle avtaler ikke er mulig eller hensiktsmessig
 • Solide og forutsigbare stipendordninger og et mangfold av kilder til stipend
 • Kompensasjon ut fra ansiennitet og utdannelsesnivå ved oppdrag eller ansettelser
 • Kvalitet, bredde og mangfold i innkjøpsordninger, salgskanaler og kunstneriske oppdrag
 • Reelle muligheter for internasjonalisering av kunsten og utbredelse i samfunnet

Ideelle prinsipper bygger på:

 • Vern av ytringsfriheten
 • Vern av opphavsretten
 • Verdien av kunstnerisk samarbeid, utveksling og solidaritet; nasjonalt og internasjonalt

Sosiale prinsipper bygger på:

 • At billedkunstnerne skal ha de samme rettigheter og vilkår som andre yrkesgrupper. Dette innebærer trygder, skatteregler, sykelønns- og pensjonsordninger, som tar rimelig hensyn til yrkets særtrekk
 • Aksept for at billedkunstnere som næringsdrivende har en virksomhet der
 • Verdiskapningen ikke utelukkende kan måles og klassifiseres etter markedsøkonomiske prinsipper, slik at underskudd i økonomisk forstand ikke medfører tap av yrkesstatus, trygder, sykelønn og pensjoner

(Prinsipprogram for NBK er revidert og vedtatt av NBKs landsmøte 2017)

Handlingsprogram 2017-2019

1. NBK skal følge opp den 3-årige lønnsreformen for kunstnerstipend og arbeide for å knytte stipendene til lønnsveksten for statsansatte i forskriften fra og med 2019.

2. NBK skal følge opp den statlige piloten for utstillingshonorar og arbeide for at utstillingshonoraret gjøres obligatorisk ved alle offentlig støttede visningssteder i Norge.

3. NBK skal utarbeide forslag til standardkontrakter for kunstnerne.

4. NBK skal arbeide for en reform som bedrer kunstnernes sosiale og økonomiske betingelser som selvstendig næringsdrivende. Vilkår for næringsdrift, som skatt og momsrefusjon skal sees i sammenheng med økonomiske og sosiale rettigheter, som pensjon og trygderettigheter

5. NBK vil søke samarbeid med hovedorganisasjonene for å bidra til utforming av vilkårene for framtidens frilansere og selvstendige næringsdrivende. Sentralstyret vil gå i dialog med hovedorganisasjonene for å forhandle om vilkår for en potensiell tilslutning og presentere en innstilling om dette til Landsmøtet 2019.

6. NBK skal arbeide for gjeninnføring av kunstnerrepresentasjon i styringen av Kunst i offentlig rom (KORO), og sikre kunstnerens posisjon som kunstkonsulent / kunstfaglig prosjektleder. 

7. NBK skal arbeide for å sikre den visuelle kunstens plass i DKS / Kulturtanken.

8. NBK skal arbeide for å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket og bidra til å definere faglige standarder for kunst- og håndverksfaget. NBK skal påse at billedkunstnerens kompetanse ivaretas i arbeidet med å definere kunstfaglig undervisningskompetanse. 

9. NBK skal arbeide for økt innkjøp av samtidskunst ved norske museer og samlinger. NBK skal være en pådriver for at det utarbeides retningslinjer for innkjøpspraksis ved de regionale kunstsamlingene, og være en pådriver for kunstnerrepresentasjon i innkjøpsprosesser.

10. NBK skal fortsette reforhandlingen av avtalen om utstillingsvederlag mellom kunstnerorganisasjonene og staten. 

11. NBK skal arbeide for å øke valgdeltagelse ved flertallsvalg, og stimulere grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer til å foreslå kandidater til valg til Den Nasjonale Jury og Stipendkomiteen.

12. NBK skal arbeide frem en plan for evaluering av ny valgordning for NBKs Stipendkomite og Den Nasjonale Jury.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14