NBKs prinsipprogram

Norske Billedkunstnere

Norske Billedkunstnere (NBK), er en demokratisk, fagpolitisk organisasjon som har til formål å ivareta medlemmenes ideelle, økonomiske og sosiale interesser i samfunnet. Disse skal sikres og festes gjennom lover og bindende avtaler med stat og offentlige myndigheter, samt gjennom holdningsskapende arbeid.

Prinsipprogram

For å innfri NBKs intensjoner kreves et bevisst og målrettet fagpolitisk arbeid. Det er viktig at prinsippene er nedtegnet og godkjent av de forskjellige ledd i organisasjonen, da prinsipp-programmet er den plattform det enkelte medlem, den enkelte grunnorganisasjon og den sentrale ledelse har felles. Prinsipp-programmet har en generell og langsiktig karakter, det skal speile hovedprinsippene for den politiske ideologien og ligge til grunn for de mål og retningslinjer landsmøtet setter gjennom handlingsprogrammet.

Politiske hovedmål

Målet for det fagpolitiske arbeidet er å sikre hver enkelt yrkesaktiv billedkunstner muligheter til å kunne arbeide i trygge økonomiske, sosiale og ideelle former, og at den enkeltes integritet og ytringsfrihet ikke krenkes eller undergraves.

NBK skal fremme fagpolitiske krav, argumentere for kravene og påse at resultatene nedfelles i bindende og forpliktende avtaler, lover og reguleringer.

NBK må være på vakt ovenfor endringer i samfunnsmessige forhold og offentlige prioriteringer som kan svekke organisasjonens politiske innflytelse eller medlemmenes inntekt og levekår. Oppnådde resultater skal forsvares, og nye avtaler kan bare inngås dersom de fører til forbedringer av gjeldende forhold.

De politiske kravene som NBK skal stille for å nå sine mål kan deles inn i tre hovedgrupper; økonomiske, sosiale og kulturpolitiske.

Økonomiske krav

Hovedprinsippet er at det skal kompenseres for all bruk av billedkunst, som kan påvises og defineres, gjennom vederlagsordninger.

Vederlagets omfang og størrelse må være slik at det kan gi kunstnere med normal utadvendt virksomhet en inntekt som sikrer alminnelige levekår, og som står i et rimelig forhold til det arbeid som nedlegges. Som hovedregel skal vederlag fordeles individuelt til kunstnerne. Der dette ikke er mulig eller praktisk, skal det gjøres avtaler om kollektive vederlag. Økt bruk av billedkunst må i denne sammenheng betraktes som et hovedmål, og som et reelt krav til myndighetene. Vederlagstørrelser, og vederlagsordninger samt forhandlingsrettigheter om dette må være lov- og avtalefestet.


I tillegg til vederlagsordninger må NBK stille krav om en garantert minsteinntekt for alle yrkesaktive billedkunstnere. Denne skal sikre at kunstneren kan opprettholde sin kunstneriske produksjon i perioder da utadvendt virksomhet ikke gir tilstrekkelig inntekt. Den vil også bidra til å sikre en ikke-kommersiell utvikling av fri kunst. Garantiinntektsordningen bør være et uttrykk for statens vilje til å opprettholde en livskraftig billedkunstnerstand.

Kunstneren skal sikres både økonomisk og kunstnerisk gjennom lovfestede rettigheter som opphavsmann. Ingen annen enn kunstneren selv skal kunne bestemme over sitt verks innhold og form. Ingen annen skal bestemme over bruken av kunstverket enn kunstneren eller andre som opptrer på vegne av kunstneren.

Billedkunstnere som stiller sin fagkunnskap til rådighet, eller som tar annet lønnet arbeid, må få sin utdannelse og kompetanse vurdert likt med annen høyere utdanning når lønn, honorarer og eventuelle ansettelsesforhold avgjøres.

Sosiale krav

NBK skal kreve at billedkunstnerne reelt sett får samme rettigheter og vilkår som andre yrkesgrupper. Dette innebærer trygder, sykelønns og pensjonsordninger samt skatteregler som tar rimelig hensyn til billedkunstneryrkets særtrekk.

Det er svært viktig å få aksept for at billedkunstnere som næringsdrivende har en virksomhet der verdiskapningen ikke utelukkende kan måles og klassifiseres etter markedsøkonomiske prinsipper, slik at underskudd i økonomisk forstand ikke medfører tap av yrkesstatus, rett til trygder, sykelønn og pensjoner.


Det må stilles krav til etablering av arbeidsplasser som både gir mulighet for en desentralisert bosetting, og til adekvate arbeidsforhold på linje med andre næringsdrivende.

Kulturpolitiske krav

Gjennom en offentlig kunstpolitisk ansvarsvilje, et godt utdanningstilbud og effektive formidlingskanaler skal det sikres en fri ikke-kommersiell utvikling av kunst.


Krav om ytringsfrihet, både for den enkelte til å ytre seg, og for publikums muligheter til å velge er sentrale kulturpolitiske krav i denne sammenheng for NBK. Dette innebærer at kunstformidlingen må være fri, mangfoldig, desentralisert og ha en høy kvalitet. Det må til enhver tid stilles egnede rom til disposisjon, slik at både kunstnerens behov for ytrings og utstillingsrom, og folkets rett til kunst blir ivaretatt.

NBK har et særskilt ansvar for formidling som styres og drives av kunstnerene. Denne må sikres økonomisk og ideelt, som et ikke kommersiellt tilbud til kunstnere og publikum.

Gjennom utsmykking av offentlige og private bygg, og gjennom innkjøp til offentlige instutisjoner og samlinger, blir samtidskunst tilgjengelig og ivaretatt for ettertiden på en særs god måte. NBK må følge utviklingen på dette området nøye, sørge for at utvalget av kunst og kunstnere blir representativt, at kunstnerenes økonomiske og ideelle interesser blir ivaretatt og at det offentlige følger opp med tilstrekkelig økonomi.

Norsk billedkunst og norske billedkunstnere må også være aktive på den internasjonale kunstarena. Det må forlanges at staten bidrar aktivt til dette, både ved å legge forholdene generelt til rette og ved å garantere norsk representasjon ved viktige internasjonale begivenheter.

NBK skal forlange reell innflytelse som et rådgivende ressurs og kompetanseorgan for offentlige instanser både i fagpolitiske saker og i kunstfaglig evaluerende arbeid.

NBK skal kreve at kunstfaglig kompetanse er avgjørende når offentlige midler brukes til innkjøp og representasjon, og når det fordeles midler til kunst og kunstnere. I komiteer som utfører slikt evaluerende arbeid skal representantene for billedkunstnerne utgjøre flertallet.

 

Utdanning av nye kunstnere, samt videreutdanning for de etablerte er først og fremst statens ansvar. NBK må arbeide for at utdanningen i alle ledd gis nødvendig integritet, samt optimale økonomiske og faglige betingelser.

NBK skal også stille krav til en god allmennutdannelse innen kunstområdet, slik at flere kan få del i de verdier og impulser som et levende kunstliv gir.

NBK skal kreve at offentlig styrte massemedier tar ansvar for å gjøre befolkningen oppdatert

og kjent med både samtidskunst og kunsthistorien.

Informasjon og holdningsskapende arbeid

Det viktigste virkemiddel for å endre holdninger, for deretter å få gjennomslag for våre krav, er en bevisst, målrettet informasjonsvirksomhet over tid. NBK må i sin informasjonsvirksomhet legge vekt på en godt dokumentert og faglig underbygget argumentasjon i en tilgjengelig form tilpasset målgruppene.

Når ordinære informasjonskanaler ikke fungerer godt nok, må NBK organisere aksjoner for å nå frem. Disse aksjonene kan ha forskjellig form og karakter alt etter arten av de krav som fremmes, eller hvilken informasjon som skal gis.

I dette arbeidet er det viktig at NBK til enhver tid er informert og oppdatert om den politiske utvikling, om generelle holdningsdannelser i samfunnet, og holdningsendringer som kommer til uttrykk innad i organisasjonen som gjør det påkrevet å justere kurs og målsettinger. En kan dele virksomheten i internt og eksternt informasjonsarbeid.

Offentlige myndigheter

NBK skal som høringsinstans uttale seg om de ulike offentlige utredninger som berører viktige spørsmål for billedkunstnerne. Det må legges stor vekt på at synspunktene kommer frem dit avgjørelsene tas, og at de blir tatt hensyn til.

NBK skal også selv ta initiativ til undersøkelser og utredninger, og i alle viktige saker informere myndighetene. Det må legges spesiell vekt på informasjon til politiske myndigheter i storting og regjering. Denne kan være både muntlig og skriftlig, men må være solid og saklig med et klart budskap. Det bør utarbeides informasjonsstrategier i viktige saker, slik at rett informasjon når frem til rett tidspunkt.

Opinionen

Gjennom en aktiv bruk av all tilgjengelig informasjonsteknologi, og ved en bevisst bruk av massemedia, skal en øke forståelsen for billedkunstnernes situasjon og problem. I alle ledd i organisasjonen skal det arbeides for å skape en opinion for å bedre billedkunstnerens generelle arbeidssituasjon, inntekt og levekår. NBK må kontinuerlig informere pressen ved pressemeldinger, debattinnlegg og artikler. En må påvirke massemedia til selv å lage nyhetsoppslag , informasjonsstoff og debatter om NBKs fagpolitiske saker. NBK må også når det er nødvendig drive informasjonvirksomhet til bestemte grupper, organisasjoner eller institusjoner.


Andre kunstnerorganisasjoner

Billedkunstnerne må selv være drivkraften bak sitt eget fagpolitiske felt, men NBK skal også samarbeide med andre organisasjoner for å fremme billedkunstnernes interesser når slikt samarbeid er i tråd med NBKs vedtekter og interesser. NBK skal utveksle erfaringer og informasjon med andre kunstnerorganisasjoner både i inn- og utland, og støtte kollegers fagpolitiske arbeid solidarisk der det er mulig.

Internt arbeid

Som fagforening organiserer NBK billedkunstnere med store forskjeller i alder, kunstsyn, geografisk tilhørighet, samt politisk og ideologisk bakrunn. Det er viktig å arbeide for en felles plattform, der en solidarisk aksepterer disse ulikhetene, og betrakter dem som en ressurs og en styrke i arbeidet med å bedre hele yrkesgruppens kår og rettigheter.

NBK sentralt har et særskilt ansvar for å fange opp ulike syn og meninger, og til å sørge for at

medlemmene er orientert om den fagpolitiske virksomheten, og den argumentasjon som ligger til grunn. Dette kan gjøres gjennom skriftlig informasjon, møter, konferanser og gjennom den synlige aktiviteten i samfunnet generelt.

Det er av stor betydning for organisasjonen at sentrale fagpolitiske saker og prinsipp kontinuerlig blir diskutert innad, både for å klargjøre våre standpunkter internt, og for å presisere og skjerpe våre krav overfor myndighetene.

Dette vil også være en viktig del av den tillitsmannsopplæring som er nødvendig for å sikre kontinuitet og rekruttering til sentrale verv. Informasjon alle veier er nøkkelen til en livskraftig og effektiv organisasjon.

NBK skal holde seg orientert om drift og utvikling av kunstutdanningsinstitusjonene.

NBK skal også sørge for at kunststudentene får kunnskaper om organisasjonens sammensetning og struktur, dens formål og de viktigste arbeidsområdene.

Handlingsplan

Landsmøtet bestemmer til enhver tid handlingsplanens innhold. Det er en oversikt over saker som landsmøtet ønsker at styret skal jobbe med fram til neste landsmøte. Det skal angi målene og styret skal finne måten de skal oppnås på.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14