Handlingsprogran 2009- 2011

Vedtatt på landsmøte 2009.

Visjon

NBK skal være synlig og tilstede for billedkunstnere.

HOVEDMÅL EKSTERNT

NBK skal være en synlig og tydelig premissleverandør på områder som berører billedkunstnernes faglige, økonomiske og sosiale interesser. NBK skal få økt gjennomslagskraft.

HOVEDMÅL INTERNT
NBK skal i perioden arbeide for å profesjonalisere organisasjonen i alle ledd. NBK skal være tydelig for medlemmer, grunnorganisasjoner, samarbeidspartnere og ansatte.Mål for perioden våren 2009 til våren 2011


EKSTERNT
- NBK skal være aktiv, synlig og tydelig i offentligheten/ media.

- Arbeide for økt synlighet og innflytelse overfor politiske myndigheter.

- Arbeide for å sikre pensjons- og trygderettigheter for skapende kunstnere. Dette omfatter sykelønnsordninger, barselspenger, alderspensjon og ledighetstrygd.

- Arbeide for å bedre vilkårene for formidling av billedkunst, samt arbeide for å styrke de kunstnerstyrte visningsstedene og landsdelsutstillingene.

- Arbeide for en kraftig økning av bevilgningen til visuell kunst i Norsk Kulturråd.

- Arbeide for økt honorering for utstillingsproduksjon samt rett til lønn/ honorar i offentlig støttede prosjekter.

- Sentralstyret utarbeider standardkontrakter og avtaler i forhold til honorar og vederlag i offentlige støttede prosjekter samt for private kunstfaglige oppdrag.

- Arbeide for umiddelbar økning av antall arbeidsstipender og garantiinntekter.

- Utrede avskrivnings- og fritaksordninger for studielån.

- Arbeide for å øke/ styrke etterutdanningen.


INTERNT

- Arbeide for å overføre ressurser til fagpolitisk arbeid og prioritere fagforeningsarbeid.

- Arbeide med profesjonalisering av NBK gjennom kursing av organisasjonen sentralt samt i grunnorganisasjonene.

- Utarbeide en modell som forbedrer kommunikasjonen med grunnorganisasjonene.

- Arbeide med rollebevissthet hos styrer, utvalg og administrasjon.

- Digitalisere stipendbehandlingen og rasjonalisere de administrative oppgavene.

- Arbeide for kvalitetssikring av stipendbehandlingen hvis stipendutstillingen opphører samt se på hva man kan levere av søknadsmateriale.

- Utrede en ny utstillingsmodell, der mottakere av stipend og garantiinntekt plikter å stille ut originalarbeid til stipendutstillingen.

- Videreutvikle og oppdatere NBKs hjemmesider med blant annet kontraktsforslag og juridisk informasjon.
contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14