Handlingsprogram 2007 - 2009

Eksternt

• NBK skal være i forkant og ledende i forhold til Kulturdepartementets levekårsundersøkelse

• NBK skal arbeide med konkrete endringsforslag til dagens stipend og støtteordninger,foreslå nye ordninger/utvidelse av ordninger tilpasset kunstnernes behov og arbeidsform.

• NBK skal være tydelig som meningsprodusent i offentligheten/media

• Det skal arbeides for økt synlighet overfor politiske myndigheter

Internt

• Befeste og utvikle NBKs status som den viktigste medlemsorganisasjonen forbilledkunstnere

• Arbeide med profesjonalisering, modernisering og utvikling av NBK

• Utvikle en mediestrategi for organisasjonen

• Arbeide med rollebevissthet hos styrer, utvalg og administrasjon

• Implementere Handlingsplan vedtatt på landsmøtet i alle ledd; grunnorganisasjoner, styre og ansatte

 

MÅLENE SKAL OPPNÅS GJENNOM FØLGENDE KONKRETE TILTAK:

LEVEKÅR

• Arrangere åpne møter/markeringer knyttet opp mot tema i levekårsundersøkelsen.

Konkretisere hovedområder, produsere innhold, foreslå tiltak, lage fremdriftsplan.

• Utvikle konkret mediestrategi knyttet til levekårsundersøkelsen, avklare ansvarsforhold internt.

• Utarbeide strategi for påvirkning på politisk og administrativt nivå i

Kulturdepartementet. Avklare ansvarsområder internt.

•Heving av satsene for konsulentvirksomhet for kunstnere.

• Fortsette arbeidet med vederlagstilskudd.

• Styret skal se på mulighet til å overføre ressurser til fagpolitisk arbeide.

• NBK skal være langt mer synlig i den offentlige debatten


PROFESJONALISERING

• Rolleforståelse styre/administrasjon

Utarbeide styremanual for sentralstyre og grunnorganisasjonene.

Formalisere og utarbeide interne rutiner for rapportering for administrasjon>

• Evaluere vedtekter, retningslinjer og opptakskriterier med sikte på effektivisering,

tilgjengelighet og ”leselighet”.

• Strategiplanen skal være retningsgivende for arbeid med profesjonalisering i perioden. Fortløpende evaluering av innsatsområder/ prosjekter i forhold til mål.


MEDLEMSERVICE

• Medlemsundersøkelse

NBKs innsatsområder skal evalueres i forhold til medlemmenes forventinger og interesser. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av 2008.

• Web/håndbok

Hjemmesidene skal oppdateres med ny profil og aktualitet. Tydeliggjøre organisasjonens grunnsyn, historikk, kompetanse, virksomhetsområder. Oppdatere håndbok for publisering i 2008

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14