Om NBK

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner, der 14 er distriktsorganisasjoner og 6 er landsomfattende fagorganisasjoner.

Medlemsskap i NBK oppnås bare gjennom medlemsskap i en av våre grunnorganisasjoner. Ta kontakt med ditt distirikt eller din kunstneriske fagorganisasjon for å lære mer om opptaksreglene.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet.

Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både de fagpolitiske og fagtekniske oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte, og rapportere om dette til landsmøtet.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs dokumenter og har møterett i alle NBKs organer.

Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeide i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak.

Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller formannsverv i grunnorganisasjonene. 

Kontrollutvalg 2015 - 2017

Anders Eiebakke, Anne Skaansar og Karlon Tampere. Vara: Kirsti Grotmol og Lasse Kolsrud.

Uravstemning

Sentralstyret kan sende saker som har spesielt stor viktighet ut til avgjørelse ved uravstemning.

Likeledes kan landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. Landsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen eller minst halvparten av medlemmene stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av sentralstyret.

Landsmøtet fastsetter retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

Nominasjonsutvalg

(§ 6. fra vedtektene, vedtatt på landsmøte 2011)

Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg av leder, øvrige sentralstyremedlemmer, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og styremedlemmer i Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver.
Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater, distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater.
Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt, skal utvalget selv foreslå kandidater. Samtlige kandidater skal være forespurt.
Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig faglig spredning samt et kulturelt mangfold.
Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonskomité og ved benkeforslag, skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted.

Her finner du det sittende nominasjonsutvalg:

 

NOMINASJONSUTVALG 2015-17

Ragnhild Aamås (UKS)
Bente Sætrang (Fagorganisasjon)
Mona Orstad Hansen (Fagorganisasjon)
Arne Rygg (Distriktsorganisasjon)
Trygve Luktvasslimo (Distriktorganisasjon)

Vara

Trond Hugo Haugen (UKS)
Daniel Østvold (Fagorganisasjon)
Gunvor Nervold Antonsen (Fagorganisasjon)
Terese Longva (Distriktsorganisasjon)
Grethe Unstad (Distriktsorganisasjon)

 

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14