Avtale med NRK

NBK og Grafill har sammen med NRK inngått avtale som regulerer bruk av verk av billedkunstnere og illustratører i NRKs sendinger og omfatter både bruk av bestilte illustrasjoner og bruk av foreliggende tegning, grafikk eller andre billeduttrykk.

Avtalen definerer blant annet hva som overdras ved en bestilling, betaling for skisser, når honoraret forfaller, regler for reprisehonorar, sending i utlandet med mer.

Forlagsavtale for illustrasjoner

NBK og Grafill har sammen med Den Norske forleggerforeningen har inngått avtale om illustrasjoner som regulerer forhold som leveringsbetingelser, bruk av skisser, betalingsformer og så videre.

Du finner rammeavtalen hos Grafill

Standard utstillingsavtale mellom Norske Kunstforeninger og Norske Billedkunstnere.

Norske Billedkunstnere og Norske Kunstforeninger har inngått standard utstillingsavtale som regulerer forhold som utstillingstid og areal, prisnivå, provisjon og ansvarsfordeing med mere. 

Les hele avtalen her: Utskriftsvennlig versjon.

Avtale om honorarsats for kunstkonsulenter

Det er inngått avtale mellom Staten ved Kulturdepartementet og kunstnernes organisasjoner om kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med kunst i offentlige rom.

Satsen fra 01.07.16: 626,- pr. time.

Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.

www.koro.no

 

Regelverksavtalen med staten (Forhandlingsretten) 1978

Avtale som reguler for forhandlinger mellom Staten og kunstnerorganisasjoner 

§ 1. Denne avtale gjelder for forhandlinger mellom Staten ved Kirke- og kulturdepartementet og landsomfattende organisasjoner som er representative for de berørte kunstnergrupper.

Les mer …

Avtaler og vedtekter

Norske Billedkunstnere kan inngå avtaler på vegne av sine medlemmer på fem forskjellige områder:

1. inngå rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene.

2. inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelle vederlag

3. påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner

4. inngå bindende avtaler som tillater:

  • at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i.
  • kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner.
  • innspilling eller kopiering av opptak av medlemmets verk/prestasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak.
  • videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmets verk/prestasjoner.

5. inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2, 3 ,4 og 5 er ikke-eksklusive. NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av. Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land. Medlemmene plikter å følge de avtaler NBK – selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14