Regelverksavtalen med staten (Forhandlingsretten) 1978

Avtale som reguler for forhandlinger mellom Staten og kunstnerorganisasjoner 

§ 1. Denne avtale gjelder for forhandlinger mellom Staten ved Kirke- og kulturdepartementet og landsomfattende organisasjoner som er representative for de berørte kunstnergrupper.

§ 2. Etter de retningslinjer som er gitt i St. meld. nr. 41 for 1975-76, Kunstnerne og samfunnet, og Innst. S. nr. 40 for 1976-77, har Staten og de til enhver tid forhandlingsberettigete kunstnerorganisasjoner gjensidig plikt til etter krav fra den annen part å oppta forhandlinger om inngåelse av avtaler om vederlag for bruk av arbeider som kunstnerne har opphavsrett til, eller for fremstilling og bruk av materiell som inneholder utøvende kunstneres prestasjoner som disse har rettigheter til etter Åndsverkloven. Samtlige rettigheter og plikter gjelder også i forholdet mellom Staten og organisasjoner som er forhandlingsberettiget på vegne av rettighetshavere etter fotografiloven. Tilsvarende rettigheter og forpliktelser gjelder krav om - forhandlinger om kompensasjon for bruk av kunstneriske verk og prestasjoner som skjer vederlagsfritt og/eller avgiftsfritt i henhold til lov. - forhandlinger om regler eller retningslinjer for statlige stipendordninger, garantiinntektsordninger og liknende ordninger som grunnlag for kunstnerisk virksomhet. - forhandlinger om godtgjørelse for arbeidsoppgaver. Etter nærmere avtale mellom partene kan det i tilknytning til pågående forhandlinger om vederlag, kompensasjoner, godtgjørelse, stipend- og garantiinntektsordninger opptas forhandlinger om enkelttiltak til fremme av økt bruk av kunstneriske verk og prestasjoner. Forhandlinger i henhold til 1.--3. ledd gjelder Statens egen bruk og annen offentlig bruk som skjer med direkte statlig tilskott. Avtaler med fylkeskommuner, kommuner eller Norsk Rikskringkasting er ikke gjenstand for forhandlinger etter denne avtale. Det samme gjelder avtaler om lønns- og arbeidsvilkår i arbeidstakerforhold. Videre gjelder det forhold som er regulert gjennom andre avtaler med Staten eller offentlige virksomheter, med mindre partene er enige om forhandlinger etter denne avtale.

§ 3. For Statens vedkommende føres forhandlinger av Statens utvalg for forhandlinger med kunstnerorganisasjoner.

§ 4. Enhver forhandlingsberettiget organisasjon har rett til å kreve forhandlinger. Krav som gjelder kunstnere i en enkelt organisasjon med forhandlingsrett etter denne avtale, fremsettes av vedkommende organisasjon. En organisasjons forhandlingsutvalg kan maksimalt bestå av fem personer. En forhandlingsberettiget organisasjon kan overlate til et felles forhandlingsutvalg å føre forhandlinger også om forhold som bare berører kunstnere i vedkommende enkeltorganisasjon. Krav som gjelder kunstnere i flere organisasjoner med forhandlingsrett etter denne avtale, kan fremsettes av hver enkelt organisasjon eller et forhandlingsutvalg på vegne av de berørte organisasjoner. Har et felles forhandlingsutvalg satt fram kravene, fører dette forhandlingene på vegne av de berørte organisasjoner. Utvalget kan maksimalt bestå av ti personer. Angår de fremsatte krav, jfr. 1. og 3. ledd, også kunstnere i andre forhandlingsberettigete organisasjoner, skal disse varsles om dette.

§ 5. Forhandlingene ledes av formannen i Statens utvalg for forhandlinger med kunstnerorganisasjoner hvis ikke annet blir avtalt i hvert enkelt tilfelle. Forhandlingene foregår for lukkete dører. Sakkyndige kan være tilstede. Så lenge forhandlingene varer, skal ikke andre meldinger sendes ut enn dem partene blir enige om å offentliggjøre. Partene kan likevel gi fortrolig informasjon til sine oppdragsgivere og til organisasjoner som er i en liknende forhandlingssituasjon i henhold til denne avtale. Forhandlerne fastlegger ellers fremgangsmåten ved forhandlingene.

§ 6. Dersom forhandlinger om inngåelse av avtale ikke fører til enighet, kan hver av partene, jfr. §3 og §4, kreve mekling etter bestemmelsene i denne avtalen. Meklingen skal begynne innen 14 dager etter at krav er kommet inn til Riksmeklingsmannen. Meklingen ledes av Riksmeklingsmannen eller av en særskilt meklingsmann som oppnevnes av Kongen og som skal være tilknyttet Riksmeklingsmannens kontor. Om ugildhet og om meklerløfte gjelder tilsvarende bestemmelsene i lov om arbeidstvister av 5. mai 1927, § 30, 1. ledd, og § 32. Under meklingen får bestemmelsene i tjenestetvistlovens § 17 og § 18, 1. og 2. ledd, 1. setning tilsvarende anvendelse. Det samme gjelder bestemmelsene i lov om arbeidstvister av 5. mai 1927, § 31 nr. 3, 1. og 3. setning, og § 35 nr. 1, 1.-3. ledd, og nr. 2. Kommer forlik i stand, skal avtale i overensstemmelse hermed opprettes under medvirkning av meklingsmannen og undertegnes av partene eller deres representanter.

§ 7. Avtaler mellom Staten og de forhandlingsberettigete organisasjoner skal opprettes skriftlig og inneholde bestemmelser om varighet og oppsigelsesfrist. Oppsigelse skal gis skriftlig. Medlem eller underavdeling som melder seg ut eller utstøtes av en organisasjon, er i avtaleperioden bundet av de avtaler som gjelder for organisasjonen ved uttredelsen.

§ 8. Tvist mellom avtalepartene om en avtales forståelse eller beståen, om brudd på en avtale eller om krav som grunner seg på en avtale mellom avtalepartene, skal i avtaleperioden søkes løst ved forhandlinger mellom avtalepartene. Fører ikke disse forhandlingene fram, kan hver av partene kreve tvisten avgjort av en nemnd med partsrepresentasjon og en oppmann som partene oppnevner i fellesskap. Hver av partene oppnevner en representant når en enkelt organisasjon er part og to representanter når tvisten gjelder flere organisasjoner. Blir partene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne av justitiarius i Oslo byrett.

§ 9. Dersom inngått avtale eller nemndas avgjørelse krever at Stortinget gir økte bevilgninger, blir avtalen ikke bindende før Stortinget har truffet avgjørelse. Det samme gjelder dersom Kongen av andre grunner må legge saken fram for Stortinget.

§ 10. Tvist om forståelsen og anvendelsen av denne avtalen om regler for forhandlinger avgjøres på tilsvarende måte som i § 8.

§ 11. Denne avtale trer i kraft 12. januar 1978 og gjelder til og med 31. desember 1978 og videre ett år om gangen hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med tre måneders varsel. Blir avtalen lovlig oppsagt av en eller flere avtaleparter, plikter Kulturdepartementet å varsle de andre avtalepartene om dette.

 

www.lovdata.no

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14