Fora der NBK har representanter

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
BKH ble opprettet av Stortinget i forbindelse med en lov om kunstavgift vedtatt 4. november 1948. Ifølge kunstavgiftsloven skal fondet ha 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk når salgsprisen er over 2000 kroner. Selgeren skal innkreve avgiften og sende den til Kunstavgiften, som er en samordnet innkreving av kunstavgift til BKH og følgerett til BONO, se www.kunstavgiften.
Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst.

NBK har tre representanter og tre vararepresentanter.

www.bkhkunstavgift.com
 
BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge
BONO ble etablert i 1992 som en ideell organisasjon, med oppgave å forvalte billedkunstneres og kunsthåndverkeres opphavsrettigheter.
På vegne av medlemmene inngår BONO avtaler med brukere av billedkunst, foretar kontroll av ulovlig bruk, krever inn vederlag og fordeler dette til medlemmene. I tillegg bistår BONO medlemmer, brukere og øvrige interesserte i opphavsrettslige spørsmål relatert til billedkunst og kunsthåndverk.
NBK har en representant og en vararepresentant.
www.bono.no

KORO – Kunst i Offentlige
Rom
KORO (1976) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent.
Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter, er kjernen i virksomheten. KORO legger vekt på mangfold og nyskapning i kunstproduksjonen som når et bredt sammensatt publikum i byer og distrikter over hele landet. Kunstverkene utgjør Norges største og mest besøkte kunstsamling, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verkene. Formidling av kunstprosjektene og utvikling av en diskusjon på feltet kunst i offentlige rom er et prioritert satsingsområde.
 
KEM, Kunstnernes Eget Materialutsalg A/L
KEM er landets største faghandel for materialer til tegning, maling grafikk etc.NBK oppnevner to medlemmer og to vararepresentanter til styret. Alle er velkommen til
å handle hos KEM, og alle kan bli andelshavere og nyte godt av de rabattordningene KEM opererer med.
Et engangsbeløp på kr 1000,- gir 15 % rabatt, og kr 1500,- gir 20 % rabatt på de aller fleste varer hos KEM. Andelskortet er personlig og kan ikke overdras, men andelshaveren kan bruke det ubegrenset. Akademier og skoler får 20 % rabatt uten å betale avgift. Elever med skole/kursbevis får 10 % rabatt, men kan kjøpe andelskort.KEM ble stiftet av kunstnere i 1974.

NBK har to representanter og to vararepresentanter.
www.kem.no

Kunstnernes Hus
Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonal samtidskunst. institusjonen er organisert som en stiftelse eid av norske billedkunstnere. Stiftelsen ble opprettet i 1930 og har som sin hovedoppgave å forvalte eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo og drive utstillingsvirksomhet.
Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes av Kultur og Kirkedepartementet. Kunstnermedlemmene velges av Tilsynsrådet for fire år av gangen, slik at vekselvis to medlemmer og vararepresentanter står på valg annet hvert år.
Styret forvalter bygningen og står for kunstnerisk profil. Styret møter minst ti ganger årlig og konstituerer seg selv med en leder valgt for en periode på to år av gangen. Tilsynsrådet består av 16 medlemmer valgt for tre år av gangen. 13 medlemmer er valgt ved uravstemning blant medlemmene i Norske billedkunstnere.
Tilsynsrådets fremste oppgave i tillegg til å velge styrets medlemmer er å overvåke at driften av institusjonen skjer i overensstemmelse med gjeldende statutter og reglement. Tilsynsrådet møter minst en gang årlig og velger selv sin leder. Kunstnernes Hus har pr 2015 én fast årlig utstilling, Høstutstillingen som produseres av NBK og har en egen administrasjon.

NBK har to representanter og to vara og en representant utpekes av styret i UKS.


Norsk kulturråd
Norsk kulturråds generelle mål på billedkunstområdet er å stimulere til skapende virksomhet innenfor billedkunst, kunsthåndverk og kunstnerisk fotografi.
Videre skal rådet stimulere til utprøving av nye formidlingsformer som kan gjøre kunst mer tilgjengelig for publikum.


Tildelingskomiteen for Statens Utstillingsstipend
Statens utstillingsstipend er ikke en del av Norsk kulturfond, men blir forvaltet av Norsk kulturråd på vegne av Kultur- og kirkedepartementet.
Formålet med utstillingsstipendet er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer bedre forutsetninger i arbeidet med utstillinger. Stipendet er ment å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylker ved å gjøre offentlig tilgjengelige separat- eller gruppeutstillinger mulig.

NBK har en representant og en vara.


Norsk kulturråds faglige utvalg
Norsk kulturråds faglige utvalg for billedkunst og kunsthåndverk tar de kunstneriske avgjørelser i saker som gjelder billedkunst.

NBK har tre representanter som sitter for 4 år av gangen.


Underutvalg for kunst og ny teknologi
Norsk Kulturråds underutvalg for kunst og ny teknologi springer ut fra det faglige utvalg.

NBK har to representanter.

Office for Contemporary Art Norway (OCA)
Office for Contemporary Art Norway er en privat stiftelse opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet i 2001.
Hovedmålet for OCA er å utvikle samarbeid på billedkunstområdet mellom Norge og den internasjonale kunstscene. Stiftelsen administrerer deltagelse på internasjonale biennaler og andre større internasjonale kunstmønstringer og gjesteatelier i utlandet. OCA driver et program for gjesteatelier i Norge og utvikler nye metoder for dialog mellom kunstmiljøene i og utenfor Norge.
OCA er en tverrfaglig institusjon med en utvidet offentlig plattform, kontorer og møteplass for International Visitor Programme (IVP).

NBK har en representant og en vararepresentant i styret.

Rom for Kunst og Arkitektur
Rom for kunst og arkitektur skal være en arena der tankegods og teori omkring rommet i utvidet forstand diskuteres og utprøves i praktisk virkelighet, med fokus på prosess og eksperimentering.

Organisasjonen skal videreutvikle et faglig nettverk med vekt på internasjonalisering og nordiske samarbeidsprosjekter. Den skal også bygge opp et arkiv for romrelaterte utgivelser samt produsere utstillinger, workshops, kurs og forskningsprosjekter.

NBK har et styremedlem og en vararepresentant.

Utvalg for Statens stipender og garantiinntekter
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.
Utvalget er også Kultur- og kirkedepartementets rådgiver i spørsmål om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

NBK har en representant og en vararepresentant.
contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14