Normalvedtekter for distriktsorganisasjoner i NBK

(Bestemmelsene i vedtektene som står i parentes er ikke obligatoriske)

§ 1. Organisasjonsform og formål

...BK er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i ......... ...BK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.
...BK er distriktsorganisasjon i NBK.
...BK og deres medlemmer er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i NBK.

§ 2. Medlemskap.
Rett til medlemskap i ....BK har yrkesaktive billedkunstnere som er bosatt i ..............., og som oppfyller opptaksvilkårene for distriktsorganisasjoner, vedtatt av NBK. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret. Billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i .................... har rett til opptak som medlem uten ny vurdering av opptakskriteriene når de: har vært medlem av en annen distriktsorganisasjon, er medlem av andre nordiske billedkunstnerorganisasjoner som NBK har slik avtale med.
(Evt. regler om særskilte medlemskapsformer med begrensede rettigheter. Det må understrekes at slike medlemmer ikke har rettigheter og plikter i forhold til NBK.)
(Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan ekskluderes og utelukkes fra foreningen for kortere eller lengre tid. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall på årsmøte. Vedtaket kan appelleres til neste årsmøte. Styret kan i særskilte tilfeller bestemme at eksklusjon ikke iverksettes før appellen er behandlet.)

§ 3. Medlemsforpliktelser.
Medlemmene skal betale en kontingent i ....BK, som fastsettes av årsmøtet og en kontingent til NBK. Begge kontingenter betales gjennom NBK. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang mister sitt medlemskap etter skriftlig varsel. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved medlemskap gir det enkelte medlem fullmakt til ...BK og NBK å forhandle og inngå avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter, innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøte trekker opp, også avtaler om rett til bruk av de av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplarer av.

§ 4. Årsmøtet.
Årsmøtet er ....BK s øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før møtet. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret innen (4) uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måte kan tas opp og behandles på årsmøtet. Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av ...BK. (Bare de som er medlemmer av NBK har rett til å delta i avstemninger i saker som gjelder NBKs arbeid (se § 2, 3 ledd).)
Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn tre fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst (1/3) av medlemmene er representert. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innen (4) uker. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle de saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.
(Uten stemmerett har følgende adgang til å delta på årsmøtet:...................................................................................
Årsmøtet behandler: Årsmelding og regnskap fra styret. Saker fremmet på årsmøtet av eller gjennom styret. Arbeidsprogram/handlingsprogram. Budsjett. Fassettelse av kontingent. Valg av styre og jury/ kunstnerisk råd. Representanter til NBKs landsmøte.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst (4) ukers varsel når det kreves av: Minst (1/10) av medlemmene eller et flertall i styret (eller et flertall i kontrollutvalget). Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles på møtet.

§ 6. Styre.
Styret er …BKs utøvende organ. Styret er ansvarlig for at årsmøtets inten¬sjoner og vedtak blir fulgt. Styret består av (3-5) medlemmer og (2-3) varamedlemmer. (Styret konstituerer seg selv). Styremedlemmene velges for en periode på (2) år. (Styret skal opprette et fagpolitisk og et fagteknisk arbeidsutvalg. Innen fagteknisk arbeidsutvalg utpeker styret hvert år styremedlemmer til ........... Kunstnersenter, i henhold til gjeldende vedtekter for kunstnersenteret.) (Evt. supplerende regler, om styrets generelle arbeid).

§ 7. Styremøter.

Det skal avholdes minst......styremøter i året. Styremøte innkalles med minst (2) ukers varsel. Det skal føres protokoll fra møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst ....... medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

§ 8. Jury/Kunstnerisk råd.
Juryen/ Kunstnerisk råd har ansvar for kunstneriske vurderinger i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger o.l. Juryen/Kunstnerisk råd består av ... medlemmer med varamedlemmer. Varamedlemmene bør supplere juryen for å dekke et fagområde som ikke er representert i juryen. Jurymedlemmene velges for en periode på 2 år. Juryen konstituerer seg selv. (Ved juryering av utstillinger i ........... Kunstnersenter skal juryen suppleres med to medlemmer fra styret i kunstnersenteret). Det skal føres protokoll fra jurymøter. (Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig, dessuten må vedkommende faggruppe være representert i juryen. Ved inhabilitet eller mer varig forfall fra varamedlem bør styret oppnevne ett varamedlem blant jurymedlemmer i andre grunnorganisasjoner i NBK).

§ 9. Kontrollutvalg.

(Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av styrets virksomhet og økonomiske disposisjoner. Kontrollutvalget kan også vurdere årsmøte-oppnevnte komiteers arbeid). Kontrollutvalget består av (2) medlemmer. Utvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i ....BK -. Medlemmene av kontrollutvalget velges for en periode på ett år. Kontrollutvalgets medlemmer skal ha tilsendt korrespondanse og annet skriftlig materiale som er nødvendig for deres arbeid, og skal ha adgang til samtlige av …..BK -s dokumenter. Kontrollutvalget bør møtes ... gang(er) mellom årsmøtene. Kontroll¬utvalget skal fremlegge rapport til årsmøtet. § 10. Nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalget foreslår kandidater til de verv som skal besettes på årsmøtet. Nominasjonsutvalget består av (2) medlemmer.

§ 11. Medlemsmøter.

Medlemsmøter innkalles av styret. Medlemsmøter kan uttale seg om saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.

§ 12. Uravstemning.
(Styret kan sende saker som har spesielt stor viktighet for enkeltmedlemmer ut til uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal ut til uravstemning). (Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft). (Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene deltar i uravstemningen eller minst halvparten stemmer likt, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse kan tas av styret). Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, er også bindende for …BK - og ….BKs medlem¬mer.

§ 13. Oppløsning.
Oppløsning av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Møtet som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles med tre måneders varsel. Møtet skal ta stilling til hvorledes organisasjonens arkiv o.l. skal oppbevares og disponeres i fremtiden. Det forutsettes at arkiv o.l. om mulig skal kunne nyttiggjøres mest mulig i overensstemmelse med organisasjonens tidligere formål. Møtet skal på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvorledes organisasjonens økonomiske verdier skal anvendes videre.

§ 14. Vedtektsendringer.
Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer foreløpig i kraft ved godkjennelse av NBKs sentralstyre, og anses vedtatt når de er godkjent av landsmøtet i NBK.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14