Felles innspill til statsbudsjett 2015

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) ønsker med dette å komme med et felles innspill til prioriteringene på statsbudsjettet i 2015.
Med en grundig stortingsmelding for visuell kunst og tydelige anbefalinger i Kulturutredningen 2014 om å fokusere på kunstproduksjon samt gode signaler fra ny politisk ledelse, ligger nå alt til rette for en målrettet og markant styrking av det visuelle kunstfeltet i statsbudsjettet for 2015.

Les hele innspillet her.

Forslag om kartlegging av pengestrømmen i det visuelle kunstfeltet

Les brevet her.

Notat om utstillingshonorar til møte med politisk ledelse 27.03.14

Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere har med glede registrert at kulturminister Thorhild
Widvey i et innlegg i Dagbladet 23.11.2013 trekker frem utstillingshonoraret som et middel for å bedre inntektsgrunnlaget for de visuelle kunstnerne i Norge, samt at statssekretær Knut Olav Åmås har uttalt at utstillingshonoraret er et satsningsområde for regjeringen.

Les mer …

Innspill til arbeidet med å gjennomgå Norsk kulturråd

7. juni 2013 ble Lov om Norsk kulturråd sanksjonert i statsråd. Formålet med den nye loven
var å oppdatere det grunnleggende organisatoriske regelverket til Kulturrådet samt å avklare
og tydeliggjøre rådskollegiets faglige selvstendighet. Denne loven befester prinsippet om
armlengdes avstand og Kulturrådets uavhengighet.

av daglig leder Gjert Gjertsen

 

Fortsett lesingen her.

Kulturdepartementet innfører ny gåveforsterkingsordning på 10 mill.

Regjeringa har innført ei ny gåveforsterkingsordning som gjeld pengegåver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseum og pengegåver for å setje i stand norske museumsanlegg. Det er sett av ei løyving på 10 mill. kroner til ordninga i 2014.

Les hele pressemeldingen her.

Kulturdepartementet igangsetter utredning om kunstnerøkonomi

- Kulturdepartementet går nå i gang med en utredning om kunstnerpolitikkens virkemidler. Formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Les hele pressemeldingen her.

Eller gå til Kulturdepartementes sider.

Oppfordring til kunstboikott av HOD

Dette er en oppfordring til norske og internasjonale kunstnere og kunstinstitusjoner om å ikke levere kunst til Helse og Omsorgsdepartementet, i solidaritet med kunstneren Vanessa Baird.

Les mer …