Stipendbehandling

Billedkunstnernes stipendkomité innstiller til stipend fra staten ved Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Billedkunstnernes Hjelpefond og diverse andre legater.

Komiteen følger retningslinjer gitt av Staten og de forskjellige fondene/legatene ved innstilling til stipend.

Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer, og består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend. 

Billedkunstnernes stipendkomité følger habilitetsreglene slik de er gitt i forvaltningsloven, og samtlige medlemmer har taushetsplikt.

Komiteen vurderer søknader ut fra kunstnerisk kvalitet, der innsendt søknadsmateriale samt curriculum vitae danner grunnlaget for dens beslutning. Det er fri innsendelsesrett til stipendbehandlingen, hvilket vil si at alle i prinsippet kan sende inn søknad dersom de fyller kriteriene til målgruppen.

Taushetsplikt

Enhver som utøver tillitsverv plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det hun i forbindelse med vervet får vite om. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har trådt ut av vervet. Opplysninger som nevnt, kan heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Stipendkomiteens instruks

(Vedtatt på landsmøte 2013)

Komiteens sammensetning og arbeidsutvalg

Komiteen består av ti medlemmer som er valgt ved uravstemning av og blant NBKs medlemmer. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer av komiteen. Arbeidsutvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.

Stipendkomiteen arbeider og innstiller til stipend og legater som administreres av staten, stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond samt øvrige legater med egen administrasjon etter retningslinjer fastsatt av de bevilgende organ. Stipendkomiteen utfører sine arbeidsoppgaver uavhengig av de øvrige organ i NBK.

Stipender

Stipendkomiteen innstiller til stipend som stilles til rådighet for billedkunstnerne fra Staten, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og fra en rekke private legater. Forvaltningslovens regler for taushetsplikt og habilitet gjelder for NBKs stipendkomite.

Komiteens arbeidsmåte

Stipendkomiteen arbeider tverrfaglig, og behandler søknader på bakgrunn av innsendt materiale og curriculum vitae.

Komiteen deles i to selvstendige grupper som arbeider parallelt i to ulike perioder. Begge gruppene går igjennom alt søkermateriale i første periode, og dersom minst en av de to gruppene ønsker at en søknad tas med til videre vurdering, skal søknaden vurderes også i andre periode.

I andre periode av stipendbehandlingen tar begge grupper selvstendige avgjørelser om søkere bør innstilles til et stipend. Gruppene innstiller samtidig på det stipend søker etter gruppens skjønn skal tildeles.

En samlet stipendkomite avgjør hvilke søknader som skal innstilles til de flerårige stipendiene. Deretter foretar arbeidsutvalget endelige innstillinger til ettårige stipend, basert på de to gruppenes innstilling. Arbeidsutvalget foretar også innstilling til prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.  

Instruks for valg av NBKs stipendkomite

1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet annet hvert år anmode grunnorganisasjonene om å nominere kandidater til stipendkomiteen. Enkeltmedlemmer oppfordres til det samme gjennom annonse i Billedkunst og oppslag på NBKs webside.

Les mer …

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14