Generelt om billedkunstnernes stipendbehandling

Billedkunstnernes stipendkomité innstiller til stipend fra staten ved Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Billedkunstnernes Hjelpefond og diverse andre legater.

Billedkunstnernes stipendkomité følger retningslinjer gitt av Staten og de forskjellige fondene/legatene ved innstilling til stipend.


Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend.
Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes med­lemmer.

Billedkunstnernes stipendkomité følger habilitetsreglene slik de er gitt i forvaltningsloven. Medlemmer av billedkunstnernes stipendkomité har taushetsplikt.

Komiteen vurderer søknader ut fra kunstnerisk kvalitet, der innsendt søknadsmateriale samt curriculum vitae danner grunnlaget for dens beslutning. Det er fri innsendelsesrett til stipendbehandlingen, hvilket vil si at alle i prinsippet kan sende inn søknad dersom de fyller kriteriene til målgruppen.

 

TAUSHETSPLIKT

Enhver som utøver tillitsverv plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det hun i forbindelse med vervet får vite om. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har trådt ut av vervet. Opplysninger som nevnt, kan heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

www.lovdata.no

Stipendkomiteens instruks

vedtatt på landsmøte 2013:

 

Komiteens sammensetning og arbeidsutvalg

Komiteen består av ti medlemmer som er valgt ved uravstemning av og blant NBKs

medlemmer. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer av komiteen. Arbeidsutvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.

Stipendkomiteen arbeider og innstiller til stipend og legater som administreres av staten, stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond samt øvrige legater med egen administrasjon etter retningslinjer fastsatt av de bevilgende organ. Stipendkomiteen utfører sine arbeidsoppgaver uavhengig av de øvrige organ i NBK.

Les mer …

Instruks for valg av NBKs stipendkomite

1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet annet hvert år anmode grunnorganisasjonene om å nominere kandidater til stipendkomiteen. Enkeltmedlemmer oppfordres til det samme gjennom annonse i Billedkunst og oppslag på NBKs webside.

Les mer …

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14